PRIVĀTUMA POLITIKA

Latvijas Republikas Patentu valde (PV), adrese: Citadeles iela 7/70, Rīga, Latvija (turpmāk tekstā - “Organizators”) ciena un vērtē Jūsu privātumu. Organizators ir izstrādājuši privātuma politiku, lai informētu Jūs par to, kā tiek vākta un apstrādāta Jūsu personīgā informācija (turpmāk “Personas dati”).

Privātuma politika stājas spēkā no tā brīža, kad esat iesniedzis savus personas datus reģistrācijas veidlapā (turpmāk “Reģistrācijas veidlapa”) interneta platformā, lai vēlāk saņemtu konferences “Intelektuālais īpašums – vīzija bez ilūzijām” materiālus. Informatīvu materiālu un paziņojumu saņemšanai Organizators izmanto Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.

Organizators rūpējas par Personu datu privātumu un to aizsardzību, ievēro Personu tiesības un personas datu apstrādes noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (13. pants) - (turpmāk - regula) un citiem normatīviem aktiem datu privātuma un datu apstrādes jomā.

Kad Jūs pieteicāties jaunumu un informatīvu materiālu saņemšanai, izmantojot Reģistrācijas veidlapu, Jūsu Personas datus, kas norādīti Reģistrācijas veidlapā, apstrādā Organizators (saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas (GDPR) definīciju - datu apstrādes kontrolieris) un Reģistrācijas veidlapas pakalpojumu sniedzējs (datu apstrādātājs) – SIA “ABC idea”), kas atrodas un apstrādā Personas datus Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), un uz apstrādi attiecas pasākumi, kas nodrošina aizsardzību, kā paredzēts datu privātuma likumos ES. Datu apstrādātājs apstrādā Personas datus tikai saskaņā ar pārziņa norādījumiem un ir norīkojis datu aizsardzības inspektoru, ko sertificējis Latvijas nacionālais datu aizsardzības uzraudzītājs. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja nepieciešama papildu informācija par Jūsu Personas datu apstrādi.

Datu apstrādātājs:
SIA “ABC idea”
Reģistrācijas numurs: 40103285126
Adrese: Andromedas aleja 1-70, Rīga, LV-1084, Latvija
Pasts: mitto@mitto.me
Tālrunis: +371 20777714
Tīmekļa vietne: www.mitto.me

Organizatoram dažkārt var būt pienākums dalīties ar Jūsu Personas datiem ar valsts institūcijām, amatpersonām un valsts pārvaldes struktūrvienībām saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem un / vai pēc viņu pieprasījuma. Organizators parasti nedalās ar Jūsu datiem ar trešajām personām, taču ierobežotos gadījumos, kad tas ir nepieciešams, Organizators pārliecinās, ka tam ir likumīgs pamats (juridiskas saistības vai Jūsu piekrišana). Organizatoram ir pienākums sniegt Jums detalizētu informāciju par Jūsu Personas datu saņēmējiem, ja  to pieprasāt. Varat iesniegt šādu pieprasījumu, sazinoties ar Organizatoru (kontaktinformācija pieejama zemāk).

Cik ilgi Organizators glabā Jūsu Personas datus?

Organizators glabā Jūsu Personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams mērķiem, kuriem šie dati tika savākti. Personas dati, kas tiek koplietoti Organizatora informatīvu paziņojumu saņemšanai pa e-pastu, tiek saglabāti tik ilgi, kamēr Jūs neesat, atsaucis savu piekrišanu saņemt informatīvus paziņojumus. Šādos gadījumos visi šajos nolūkos apstrādātie Personas dati tiek nekavējoties izdzēsti.

Jūsu Personas datu aizsardzības tiesības:

Personas datu apstrādei, kuras pamatā ir Jūsu piekrišana, Jūs varat atsaukt jebkurā laikā. Turpmāka Personas datu apstrāde no šī brīža ir atsaukta.

Jums ir tiesības:
a) Piekļuves tiesības: Jums ir tiesības zināt, vai Organizators apstrādā Jūsu personas datus un kādi Personas dati ir pieejami Organizatoram, kā arī varat lūgt precīzāku un detalizētāku informāciju par veikto apstrādi;
b) Tiesības uz labošanu: Organizatoram ir pienākums labot kļūdainus Personas datus un aizpildīt informāciju tajos laukos, kur Personu dati ir nepilnīgi;
c) Tiesības dzēst: Organizatoram ir pienākums pēc Jūsu pieprasījuma un noteiktos apstākļos izdzēst Jūsu Personas datus;
d) Tiesības uz apstrādes ierobežošanu: Organizatoram dažos gadījumos ir pienākums ierobežot  Personas datu izmantošanu pēc Jūsu pieprasījuma;
e) Tiesības uz datu pārnesamību: noteiktos apstākļos Jums ir tiesības saņemt Organizatora pieejamos Personas datus strukturētā, plaši izmantotā un rakstītā formātā;
f) Tiesības iebilst: kad Organizators apstrādā Jūsu datus, pamatojoties uz likumiskajām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu Personas datu izmantošanu šādiem mērķiem. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret savu Personas datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkos, un Organizatoram ir pienākums pārtraukt to darīt.
g) Jums ir tiesības iesniegt sūdzību valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādē.

Organizatora kontaktinformācija:
Ja ir kādi jautājumi vai prasības saistībā ar privātuma politiku, vai Personas datu izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar Organizatoru:
Latvijas Republikas Patentu valde (PV)
Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010, Latvija,
valde@lrpv.gov.lv un datu aizsardzības inspektoru: DAS@lrpv.gov.lv.